Şikayet ve itirazen şikayet konusu olması veya konunun mahkemeye taşınması ve benzeri sebeplerle ihale sürecinin uzaması nedeni ile sözleşmenin zamanında imzalanamaması durumunda süre uzatımı verilebilir mi?

Söz konusu durum ihalenin mahiyetiyle çok yakından ilgilidir. Belli bir çalışma sonrasında gerçekleştirilecek hizmet işlerinde, genel olarak, sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihleri belli olmadığından sözleşme ve sözleşmenin süresi tarafların imzaları ve iş yerinin teslimi/ işe başlama talimatı tarihinden itibaren başlamaktadır.

Hizmet alım ihalelerinde idareden kaynaklı sebeplerle ve mücbir sebeplerle karşılaşıldığında süre uzatımı verilmesi gerekmektedir. Ancak, sözleşmenin zamanında imzalanamadığı durumlarda yükleniciye süre uzatımı verilip verilmeyeceği tartışmalı olup, mevzuatta bu konuya ilişkin açık bir düzenleme bulunmamaktadır.

Sözleşme, ihale sürecine ilişkin şikayet ve itirazen şikayet konusu olması veya konunun mahkemeye taşınması ve benzeri sebeplerle ihale sürecinin uzaması nedeni ile zamanında imzalanamamaktadır. Zamanında imzalanamayan sözleşmenin süresi bu sebeplerle kısalabilmektedir.

Süreklilik arz eden hizmet alımlarında sözleşmenin zamanında imzalanamaması durumunda iş bitirme tarihinin ötelenmesi mümkün bulunmamaktadır. Diğer hizmet alımlarında böyle bir durum söz konusu olmadığından Tebliğin 80 inci maddesinde yer alan “Bu çerçevede, süreklilik arz eden hizmet alımı ihalesine ait sözleşme tasarısında işe başlama ve iş bitirme tarihlerinin kesin olarak belirtilmesine rağmen ihale sürecinin uzaması nedeniyle dokümanda öngörülen tarihte işe başlanmasını sağlayacak şekilde sözleşmenin imzalanamaması halinde, iş bitirme tarihinin ötelenmesi mümkün bulunmadığından sürenin fiilen kısaldığı dikkate alınarak buna göre işlem yapılması gerekmektedir.”  düzenlemesi diğer hizmet alımlarını kapsamamaktadır.

İşin başlangıç ve bitiş tarihleri kesin olarak belirtilmeyen hizmet alım ihalelerinde işin bitim tarihi kesin olmadığından, hizmet alım ihalesi süreklilik arz eden bir ihale de olsa bitiş tarihi ötelenebilir.

Süreklilik arz etmeyen, belli bir çalışma sonrasında ortaya çıkan hizmetlerde işin zamanında başlamaması yüklenicinin kusurundan kaynaklı olmadığı müddetçe, süre uzatımı veya işin başlangıç tarihinin ötelenmesi anlamına gelir.

Tebliğin 80 inci maddesinde yer alan düzenlemede de;

“Madde 80- (Değişik: 20.8.2011-28031 R.G./ 31. Md.)Hizmet alımlarında işin süresi, işe başlama ve iş bitirme tarihi

80.1. Hizmet Alımı İhalelerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamelerin “Sözleşmenin Uygulanması ve Diğer Hususlar” başlıklı bölümünde işe başlama ve iş bitirme tarihinin sözleşme tasarısında düzenlendiği belirtilmiştir. Bu çerçevede, Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşmenin konuya ilişkin “İşin süresi” başlıklı 9 uncu maddesi uyarınca, idarenin işe başlama ve iş bitirme tarihlerini kesin olarak öngördüğü hallerde bu tarihler 9.1. maddesine yazılacak, aksi takdirde bu maddede işin süresinin işe başlama tarihinden itibaren kaç gün ya da ay olduğu belirtilecektir. Tip Sözleşmenin 10.2. maddesi ise işyerinin teslimi ve işe başlama tarihine ilişkin olup, söz konusu madde, 9.1. maddesinde işe başlama ve iş bitirme tarihlerinin kesin olarak belirtilip belirtilmediği ve işyeri teslimi yapılıp yapılmayacağı hususları dikkate alınarak idare tarafından düzenlenecektir.

80.2. Sözleşme tasarısında işe başlama ve iş bitirme tarihlerinin kesin olarak belirtildiği hallerde, yeterlik değerlendirmesi, tekliflerden aşırı düşük olanların sorgulanması ve açıklama istenmesi, tekliflerin değerlendirilmesi, isteklilerin 10 gün içerisinde şikayette bulunma hakkı ve idarenin bu şikayete 10 gün içinde cevap verme zorunluluğu ile 10 günlük itirazen şikayet ve Kurumun 20 günlük inceleme süresi ihale sürecinin uzamasına sebep olabilmekte ve bu süreler önceden tam olarak öngörülemediği için de sözleşmenin imzalanması ve dolayısıyla işin başlaması planlanan tarihten daha ileri bir tarihte gerçekleşebilmektedir. Bu çerçevede, süreklilik arz eden hizmet alımı ihalesine ait sözleşme tasarısında işe başlama ve iş bitirme tarihlerinin kesin olarak belirtilmesine rağmen ihale sürecinin uzaması nedeniyle dokümanda öngörülen tarihte işe başlanmasını sağlayacak şekilde sözleşmenin imzalanamaması halinde, iş bitirme tarihinin ötelenmesi mümkün bulunmadığından sürenin fiilen kısaldığı dikkate alınarak buna göre işlem yapılması gerekmektedir.” denilmiştir.

Söz konusu açıklamalar Tebliğde yer alan düzenlemeler dikkate alınarak yapılmış olmakla birlikte, bu düzenlemelerin de yeterli olmadığı kanaatindeyiz. Bu düzenlemelerin 5018 sayılı Kanunda öngörülen yüklenim süreleri dikkate alınarak gözden geçirilmesinde fayda mülahaza ediyoruz. Özel kanunlarda yer alan ve yüklenme süresinin mali yılla sınırlı olması ilkesine istisnalar getiren düzenlemelerin de dikkate alınmasında da fayda vardır.

Bu konulardaki Tebliğde yer alan düzenlemeler yetersizliği, damga vergisi ve benzeri durumlar açısından nasıl hareket edileceği hususlarında da tereddüt hasıl oluşturmaktadır. Tebliğdeki “buna göre işlem yapılması gerekmektedir” hükmü, sorunlara çözüm üretmemekte, sadece süreklilik arz eden işlerde sürenin uzatılamayacağını ifade etmektedir. Bu sebeple Tebliğin bu maddesindeki düzenlemenin sözleşme sürecini de dikkate alacak şekilde gözden geçirilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

Arama
RSS
Beni yukari isinla